MagyarNemet.hu használatának feltételei

1. A feltételek elfogadása

 

1.1 A MagyarNemet.hu szolgáltatásainak és weboldalainak használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.
 
1.2 Kizárólag akkor jogosult a site használatára, amennyiben egyetért azzal, hogy betartja az itt rögzített feltételeket, azoknak minden törvény által szabályozott következményével.
 

2. A MagyarNemet.hu szolgáltatás nyújtása

 

2.1 A MagyarNemet.hu folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a felhasználóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy a MagyarNemet.hu időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit.
 
2.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a MagyarNemet.hu saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené.
 
2.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a MagyarNemet.hu nem teszi lehetővé a hozzáférésének használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz.
 

3. A Szolgáltatások igénybevétele

 
3.1 Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében a Szolgáltatás igénybevételéhez való regisztráció részeként, vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget) kérünk Öntől. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön a MagyarNemet.hu -nak ad pontos, valós és időszerű.
 
3.2 Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll a Feltételekkel.
 
3.3 Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, sugárzására, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és a MagyarNemet.hu között létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.
 
3.4 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a MagyarNemet.hu-t éri). A MagyarNemet.hu az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.
 

4. Az Ön jelszavai és hozzáférésének biztonsága

 
4.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.
 
4.2 A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel a MagyarNemet.hu felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.
 
4.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát vagy postafiókját jogosulatlanul használták, azonnal értesíti a MagyarNemet.hu-t.
 

5. Sütik (cookie) használata

 

5.1 A MagyarNemet.hu cookie-kat használ a beállítások megjegyzése, a felhasználói élmény optimalizálása, a forgalom elemzése érdekében.

5.2 A MagyarNemet.hu oldalba ágyazott harmadik féltől származó kódrészek használnak harmadik féltől származó sütiket reklámok megjelenítéséhez (Google Adsense), illetve statisztikai célú szolgáltatás használatához (Google Analytics).

További információ a google analytics süti kezeléséről:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

További információ, hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

További információ a Google adatvédemi irányeveiről:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5.3 Beállítási lehetőségek

  • Lehetősége van a böngészőjében a cookie-k letiltására, ennek következtében azonban bizonyos funkcióink és szolgáltatásaink esetleg nem működhetnek megfelelően.
  • Törölheti böngészőjében a Magyarnemet.hu weboldalhoz tartozó sütiket.
  • Módosíthat a Google személyre szabott hirdetési beállításain: https://adssettings.google.com/u/1/authenticated

6. Tartalom a szolgáltatásokban

 
6.1 Ön tudomásul veszi, hogy a Magyarnemet.hu nem vállal garanciát. semmilyen olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, illetve semelyik más site tartalmáért sem, amelyik kapcsolatban áll a MagyarNemet.hu-val. A fent megjelölt információkat a továbbiakban “Tartalomnak” nevezzük. A MagyarNemet.hu és annak dolgozói elhárítanak magukról minden közvetlen vagy közvetett felelősséget a website-tal és annak használatával kapcsolatban.
 
6.2 Tájékoztatjuk, hogy a Tartalmat – beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat (sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve ha a MagyarNemet.hu vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.
 
6.3 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.
 
6.4 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön készít, továbbít vagy tüntet fel a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön a MagyarNemet.hu-nak okoz). A fentiek miatt a MagyarNemet.hu nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.
 

7. Tulajdonjog

 
7.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy a MagyarNemet.hu a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e).
 
7.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a MagyarNemet.hu kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyeit, technikai megoldásait, szótár adatbázisát, szövegezését  kivéve ha az Ön és a MagyarNemet.hu között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
 
7.3 Amennyiben az Ön és a MagyarNemet.hu között létrejött külön írásbeli szerződés kifejezetten felhatalmazza Önt a márkajelzés felhasználására, úgy Ön vállalja, hogy azt ezen külön szerződés, a Feltételek vonatkozó rendelkezései, valamint a MagyarNemet.hu márkával kapcsolatos, időről időre frissített iránymutatásai feltételeinek megfelelően használja fel.
 
7.4 Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).
 

8. A szavatosság kizárása

 

8.1 A MagyarNemet.hu a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja az Ön rendelkezésére és nem vállal rá szavatosságot.

 
8.2 Különösen, a MagyarNemet.hu nem szavatolja az Ön számára, hogy:
 
(A) az Ön által igénybe vett Szolgáltatások megfelelnek az Ön által állított követelményeknek,
 
(B) az Ön által igénybe vett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,
 
(C) a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és
 
(D) a Szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.
 
8.3 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.
 

9. A felelősség korlátozása

 
9.1 Ön tanúsítja, és felelősséget vállal azért, hogy minden információ, amit magáról állít a MagyarNemet.hu számára pontos és naprakész, ezen kívül rendelkezik minden szükséges joggal és hatalommal, hogy elfogadja az itt közzétett feltételeket, valamint képes megfelelni a követelményeknek.
 
9.2 MagyarNemet.hu nem felelős Ön felé semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;
 
9.3 A MagyarNemet.hu mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely ezen az információk bármilyen használatából adódó bármilyen veszteségért és káresemény bekövetkeztéért, bele értve a következőket is:
 
(A) Ön számított a Szolgáltatások teljességére, a reklámok pontosságára és létére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és az olyan reklámozó vagy szponzor közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a reklámja a Szolgáltatáson megjelenik;
 
(B) bármilyen, a MagyarNemet.hu által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;
 
(C) a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;
 
(D) Ön elmulasztott a MagyarNemet.hu részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;
 
(E) Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;
 
(F) Az oldal használatából vagy az oldalhoz történő hozzáférésből eredő személyi sérülés, vagy anyagi kár.
 
(G) A MagyarNemet.hu szervereihez történő jogosulatlan hozzáférésért, valamint a rajtuk tárolt személyes adatokért, az információátvitel megszakításáért vagy megszűnéséért, bármilyen programhibáért, vírusért, trójaiért vagy hasonlóért, amely a MagyarNemet.hu -ra érkezett egy harmadik féltől.
 
(H) A tartalom hibájáért, pontatlanságokért  vagy hiányosságáért, vagy bármilyen okozott kárért, ami a közzétett, e-mailben küldött, átadott, vagy bármilyen más módon a site által hozzáférhetővé vált tartalomhoz fűződhet.
 
(I) A   felhasználók által beküldött adatokért vagy egy harmadik fél rágalmazó, fenyegető, törvénytelen magatartásáért, így az ebből eredendő károk és ártalmak kockázata teljes mértékben Önt terheli.
 
(J) rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Szolgáltatás keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
 
(K) A MagyarNemet.hu semmilyen módon nem vállal felelősséget vagy garanciát olyan termékért vagy szolgáltatásért, amelyet egy harmadik fél reklámoz az oldalon, továbbá semmilyen más oldalért sem, amelyik hiperlinken, banneren vagy egyéb reklámon keresztül kapcsolódik hozzá, és nem vesz részt abban, hogy Ön és egy harmadik termékszolgáltató fél közötti tranzakciót felügyelje.
 

10. Reklámok

 
10.1 A MagyarNemet.hu Szolgáltatásait reklámbevételekből finanszírozhatja, így a Szolgáltatásokon reklámok és promóciók is megjelenhetnek.
 
10.2 A Szolgáltatásokon keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét a MagyarNemet.hu saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
 
10.3 A reklám rendszer személyes adatokat gyűjthet a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon.
 
10.4 A weboldalon hirdető egyes külső hirdető cégek cookie-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A cookie-k lehetővé teszik, hogy a felhasználók számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön weboldalunkon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy telefonszámát).
 

11. Egyéb tartalom

 
11.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A MagyarNemet.hu -nak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a MagyarNemet.hu -val kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.
 
11.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MagyarNemet.hu nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.
 
11.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MagyarNemet.hu nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.
 

12. A Feltételek módosítása

 
12.1 A MagyarNemet.hu időről időre megváltoztathatja az Általános és a További Feltételeket.
 
12.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy az Általános és További Feltételek megváltoztak, a MagyarNemet.hu úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Általános és További Feltételek módosított változatát.
 

13. Általános jogi feltételek

 
13.1 Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a MagyarNemet.hu nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a MagyarNemet.hu formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.
 
13.2 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.
 
13.3 Ön beleegyezik abba, hogy az MagyarNemet.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön MagyarNemet.hu-szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.
 
13.4 Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
 
2009.12.28.